Östra Sverigeförsöken

 
Organisation och verksamhet
Varje region har en egen försökskommitté vars uppgift är att kartlägga behovet av försök och prioritera inom regionens befintliga
resurser. Till dessa kommittéer kan önskemål och frågeställningar om växtodlingsfrågor lämnas. På ämnesnivå finns rikstäckande
grupper som hanterar gemensamma försöksfrågor för alla regioner. Forskare vid SLU är ordförande och regionansvariga vid
Hushållningssällskapen är sekreterare i de åtta ämneskommittéerna. Dessa ämneskommittéer är öppna för alla intresserade deltagare
och kallelser till möten och protokoll och övrig information om fältförsöksverksamheten kan hämtas på www.ffe.slu.se. Vid Sveriges
Lantbruksuniversitet, SLU, finns Fältforsk som tillhandahåller kompetens och samordning när det gäller fältkort, resultatredovisning,
datahantering och statistik.
 
Resultathantering och publicering
Resultaten sammanfattas i en tryckt försöksrapport för Mellansverige. Rapporten tillhandahålls av handeln och Hushållningssällskapen.
Enskilda försöksresultat, sammanställningar, rapporter och övrig information om regionala försök finns att hämta på Fältforsk hemsida
www.ffe.slu.se.
 
Styrelse

Per Axelsson, Lovang lantbrukskonsult, Vikingstad
Magnus Emilsson, Spannmålsodlareföreningen, Vadstena
Thomas Fahlgren, Frö och Oljeväxtodlarna, Vikbolandet
Göran Gustafsson, Växtskyddscentralen, Linköping
Bo Hellstedt, Agroetanol, Norrköping
Isac Svärd, Hushållningssällskapet Östergötland, VretaKloster
Sven-Åke Rydell, ordförande, Hushållningssällskapet Östergötland, VretaKloster
Joakim Karlsson, Hushållningssällskapet, HS Konsult AB, Strängnäs
Johan Lagerholm, Lantmännen, Växtråd, Norrköping
Leif Persson, Vallodlareföreningen, Glanshammar
Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Konsult AB, Örebro
Martina Jenderborn, Svenska Foder, Västerlösa

 
Övriga områden
SVEA-försöken
Försök i Väst
Tillbaka