<%@ Language=VBScript %> <% Response.Expires = -1 Response.AddHeader "Cache-Control", "no-cache" Response.AddHeader "Pragma", "no-cache" %>

Försöksrapport 2002
Mellansvenska Försökssamarbetet
Hem till: FIV, ÖSF, Sveaförsöken

Nedanstående länkar är utdrag i pdf-format från årets försöksrapport. För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 

Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Uppdaterad 030316

Förord
Mellansvenska försökssamarbetet 2002 

Växtodlingsåret 2002
Växtodlingsåret i Försök i Väst
Växtodlingsåret i Östra Sverigeförsöken
Växtodlingsåret i SVEA-försöken
Temperatur och nederbörd i Mellansverige 2002 

Jordbearbetning
Reducerad jordbearbetning, förfrukt och svampbehandling
Växtföljder i ekologisk odling
Vårplöjning eller höstplöjning på olika jordarter 

Växtnäring
Kvävestrategi i höstvete-tidiga sorter
Kvävestrategi i höstvete, SVEA-försöken
Gödslingssystem för maltkorn
Kväve och fosfor på hösten till höstvete
pH och basmättnadsgrad i kalkförsöken
Koppargödsling i stråsäd på kopparfattig mark
Gödsling med EKO-gödselmedel i vårvete

Ogräs
Inledning ogräs
Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete
Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstråg
Höst- och vårbehandling mot örtogräs i höstvete
Vårbehandling mot örtogräs i höstvete
Bekämpning av örtogräs i vårkorn och vårvete
Bekämpning av örtogräs i havre
Bekämpning av örtogräs i ärter
Bekämpning av örtogräs i lin
Långsiktig strateg för kvickrotsbekämpning i höstvetedominerad växtföljd
Bekämpning av örtogräs vid fånggrödeinsådd i höstvete
Långliggande ogräsförsök på Logården

Vall
Högkvalitativ, uthållig och högavkastande vall
Odlingssystem för grovfoderproduktion
Sen rödklöver i vallar med två skördar
Kemisk bekämpning av örtogräs i vallinsådd med vitklöver och ängssvingel
Sortförsök i fodermajs 

Potatis
Potatissorter i försöken
Förgroning av matpotatis
Tilläggsgödsling med fosfor och mikronäring i potatis
Flytande betningsmedel mot Rhizoctonia i potatis

Sorter
Höstvete
Kvävegödsling av olika sorters höstvete
Höstråg
Rågvete
Höstkorn
Vårvete
Vårvetesorter och kvävestrategier
Vårkorn
Vårkorn, tidiga sorter
Kornsorter och kvävegödsling
Havre
Havre tidiga sorter
Ärter
Sortförsök i ekologisk odling

Växtskydd
Axgångsbehandling i höstvete
Stråbassjukdomar och bladsvampar i höstvete
Mjöldaggsbekämpning i höstvete
Höstvetesorter-effekter av kväve och svampbekämpning
Såtidpunktsförsök med insektsbekämpning i höstvete
Stråförkortning till höstvetesorter
Svampsjukdomar i vårvete
Bekämpning av svamp och insekter i rågvete
Bekämpning av svamp och insekter i höstråg
Svampsjukdomar i maltkorn
Bekämpning av insekter i vårsäd
Insekter i ärter
Bekämpning av rapsbaggar i våroljeväxter
Bekämpning av bomullsmögel i våroljeväxter
Betning mot linjordloppa
Svampbekämpning i ängssvingelfrö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besöksräknare