<%@ Language=VBScript %> <% Response.Expires = -1 Response.AddHeader "Cache-Control", "no-cache" Response.AddHeader "Pragma", "no-cache" %>

Försöksrapport 2003
Mellansvenska Försökssamarbetet
Hem till: FIV, ÖSF, Sveaförsöken

Nedanstående länkar är utdrag i pdf-format från årets försöksrapport. För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 

Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Uppdaterad 040210

Innehållsförteckning
Förord
Innehållsförteckning
Mellansvenska försökssamarbetet 2003

Växtodlingsåret 2003
Växtodlingsåret i Försök i Väst
Växtodlingsåret i SVEA-försöken
Växtodlingsåret i Östra Sverigeförsöken
Temperatur och nederbörd i Mellansverige

Jordbearbetning
Reducerad jordbearbetning, förfrukt och svampbehandling
Jordbearbetningssystem

Växtnäring
Gödsling med organiska gödselmedel i vårvete
Kvävegödsling till olika sorters höstvete
Kvävegödsling till olika sorters vårkorn
Gödsling med S, P, K och N till ärtor
Gödslingssystem till maltkorn
Koppargödsling i stråsäd på kopparfattig mark
Kväve och fosfor på hösten till höstvete
Kvävestrategi i höstvete
Tidig kvävegiva till tunna höstvetebestånd
Kväve till höstraps
Kalium till ekologisk vall
Fyra års resultat från de långliggande regionala kalkningsförsöken

Ogräs
Bekämpning av örtogräs i ärter
Bekämpning av örtogräs i havre
Bekämpning av örtogräs i vårkorn
Bekämpning av örtogräs vid fånggrödeinsådd i höstvete
Bekämpningsstrategi mot skräppa vid vallbrott
Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete
Höst- och vårbehandling mot örtogräs i höstvete
Ogräsbekämpning i vallinsådd med röd- och vitklöver
Ogräsbekämpning i vallinsådd-efterverkan
Optimering och selektivitet vid örtogräsbekämpning i vårsäd
Vårbehandling mot örtogräs i höstvete

Grovfoder
Odlingssystem för grovfoderproduktion
Putsning av vallinsådd
Sortförsök i fodermajs

Potatis
Potatissorter
Flytande betning mot Rhizoctonia
Bekämpning av skadeinsekter i potatis Flytande betning mot Rhizoctonia
Bekämpning av skadeinsekter i potatis

Oljeväxter
Höstraps-sortblandning
Höstrapssorter
Höstrybssorter
Höstraps-utsädesmängd
Höstrapshybrid, såteknik
Radsådd av höstraps med Väderstad Rapid
Sortförsök i oljelin
Våroljeväxter

Sorter, stråsäd
Sortförsök
Höstvete
Höstråg
Rågvete
Höstkorn
Vårvete
Vårkorn
Korn, tidigasorter
Havre

Havre, tidigasorter
Sortförsök i ekologisk odling
Ärter

Växtskydd
Axgångsbehandling i höstvete
Bekämpning av bomullsmögel i höstraps
Bekämpning av bomullsmögel i våroljeväxter
Bekämpning av rapsbaggar i våroljeväxter
Bekämpning av svampsjukdomar i havre
Gödsling mot fysiologiska fläckar i höstvete
Sadelgallmygga i vårkorn
Såtidpunktsförsök med insektsbekämpning i höstvete
Stråbassjukdomar och bladsvampar i höstvete
Svamp och insekter i höstvete
Svampbekämpning i hybridråg
Svampbekämpning och stråförkortning i timotejfrö
Svampsjukdomar i korn
Svampsjukdomar i vårvete
Tidiga angrepp av kornets bladfläcksjuka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besöksräknare