Försöksrapport 2007
Mellansvenska Försökssamarbetet
Hem till: FIV, ÖSF, Sveaförsöken

Nedanstående länkar är utdrag i pdf-format från årets försöksrapport.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Uppdaterad 090116

Innehållsförteckning

Förord
Innehållsförteckning
Mellansvenska försökssamarbetet 2007

Växtodlingsåret 2007

Växtodlingsåret i Försök i Väst
Växtodlingsåret i SVEA-försöken
Växtodlingsåret i Östra Sverigeförsöken
Statistiska begrepp i försöksrapporten
Temperatur och nederbörd i Mellansverige

Jordbearbetning

Jordbearbetningsstrategier
Inverkan av jordbearbetning och skörderestbehandling på spridning av skadegörare i höstvete

Växtnäring

Kvävebehov i höstvete under olika odlingsförutsättningar
Kvävegödsling och tillväxtreglering av hybridråg
NPKS till vårkorn med stigande fosforgiva
Kvävegödsling till havre
NPKS till havre med stigande fosforgiva
Gödslingsförsök med vinass till ekologisk spannmål
Krossade eller finmalda kalkprodukter

Ogräs

Inledning
Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete
Höst- och vårbehandling mot örtogräs i höstvete
Vårbehandling mot örtogräs i höstvete
Selektivitet för gräsherbicider i höstvete
Bekämpning av örtogräs i vårkorn

Vall

Vallfröblandning för breddat skördefönster
Vallfröblandning för breddat skördefönster, Värmland
Kväveintensitet i långliggande vall med rörsvingelhybrid
Sortförsök i majs

Potatis

Potatissorter i försöken

Oljeväxter

Höstoljeväxter
Höstraps - sortblandning
Höstraps - utsädesmängd, såteknik
Kväve till höstraps
Svampbehandling i höstraps
Våroljeväxter
Vårraps - radavstånd
Mikronäring till oljeväxter
Sortförsök i oljelin

Sorter
Sorter, inledning
Höstvete
Kvävegödsling till olika sorters höstvete
Höstråg
Rågvete
Vårvete
Vårkorn
Korn, tidiga sorter
Havre
Ärter
Utsädesmängd i ärter
Sorter ekologisk odling

Växtskydd

Växtskydd inledning
Referensförsök mot svampsjukdomar i höstvete
Bekämpningsstrategier mot svampsjukdomar i höstvete
Effekt av olika preparat i höstvete
Tidig mjöldaggsbekämpning i höstvete
Slutredovisning av försök med greening-effekt i höstvete
Broddbehandling i höstvete
Bekämpning av randiga dvärgstritar i höstvete om våren
Bekämpning av insekter och svamp i rågvete
Svampförsök i korn
Betning mot kornets bladfläcksjuka
Svampbekämpning i havre i slättbygd
Rostbekämpning i havre
Bladlöss i havre
Svampsjukdomar i oljeväxter
Rapsbaggebekämpning i våroljeväxter
Svampbekämpning i åkerböna