Försöksrapport 2010
Mellansvenska Försökssamarbetet

Nedanstående länkar är utdrag i pdf-format från årets försöksrapport
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Uppdaterad 110301

Innehållsförteckning

Förord
Innehållsförteckning
Statistiska begrepp i försöksrapporten
Mellansvenska försökssamarbetet 2010

Växtodlingsåret 2010

Växtodlingsåret i Östra Sverigeförsöken
Växtodlingsåret i Försök i Väst
Växtodlingsåret i SVEA-försöken
Temperatur och nederbörd i Mellansverige

Jordbearbetning

On-landplöjning på lerjord - kan vi förbättra markstrukturen?
Etablering och luckringsbehov för höstraps
Höstrapsetablering med kultivatorsådd och direktsådd

Växtnäring

Kvävegödsling till höstvete
Kvävebehov för höstvete vid olika markförutsättningar
Kvävegödsling till höstkorn
Kvävegödsling till havre
Kvävestrategier till höstraps
Kvävebehov i lin
Kväve- och fosforgödsling till majs

Ogräs

Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete
Höst- och vårbehandling mot örtogräs i höstvete
Vårbehandling mot blåklint i höstvete
Vårbehandling mot örtogräs i höstvete
Bekämpning av dån i vårkorn
Bekämpning av örtogräs i vårkorn

Vall och grovfoder

Timotejsorters konkurrensförmåga
Kväveintensitet i långliggande vall med rörsvingelhybrid
Vårsådda helsädesgrödor – stråsäd och stråsäd/baljväxt
Samodling av majs och åkerböna

Sorter och odlingsteknik

Sortförsök
Höstvete
Höstråg
Rågvete
Höstkorn
Vårvete
Vårkorn
Vårkorn, tidiga sorter
Havre
Ärter
Majs
Åkerböna
Höstraps
Höstraps - såtid
Våroljeväxter
Oljelin - sort och utsädesmängd
Sorter, ekologisk odling
Matpotatis - sort, gödsling och blastdödningstidpunkt

Växtskydd

Växtskydd inledning
Referensförsök i höstvete
Bekämpningsstrategier mot svampsjukdomar i höstvete
Effekt av olika fungicider i höstvete
Svampbekämpning i svaga höstvetebestånd
Kemisk bekämpning av stritar i höstvete
Svampbekämpning i råg
Svampbekämpning i rågvete
Effekt av olika fungicider i korn
Betning mot kornets bladfläcksjuka
Referensförsök i korn
Bekämpningsstrategier mot svampsjukdomar i vårkorn
Bekämpningsstrategier mot rost i havre
Insektsbetning i havre
Svampbekämpning i våroljeväxter
Betning mot jordloppor i vårraps
Rapsbaggebekämpning i våroljeväxter
Insektsbekämpning i vårraps, vätskemängd och droppstorlek
Bekämpning av stritar i matpotatis
Svampbekämpning i åkerböna
Svampbekämpning i höstoljeväxter