SVEA-försöken

 
Organisation och verksamhet
Varje region har en egen försökskommitté vars uppgift är att kartlägga behovet av försök och prioritera inom regionens befintliga
resurser. Till dessa kommittéer kan önskemål och frågeställningar om växtodlingsfrågor lämnas. På ämnesnivå finns rikstäckande
grupper som hanterar gemensamma försöksfrågor för alla regioner. Forskare vid SLU är ordförande och regionansvariga vid
Hushållningssällskapen är sekreterare i de åtta ämneskommittéerna. Dessa ämneskommittéer är öppna för alla intresserade deltagare
och kallelser till möten och protokoll och övrig information om fältförsöksverksamheten kan hämtas på www.ffe.slu.se. Vid Sveriges
Lantbruksuniversitet, SLU, finns Fältforsk som tillhandahåller kompetens och samordning när det gäller fältkort, resultatredovisning,
datahantering och statistik.
 
Resultathantering och publicering
Resultaten sammanfattas i en tryckt försöksrapport för Mellansverige. Rapporten tillhandahålls av handeln och Hushållningssällskapen.
Enskilda försöksresultat, sammanställningar, rapporter och övrig information om regionala försök finns att hämta på Fältforsk hemsida
www.ffe.slu.se.
 
Styrelse

Anders Ericsson, Hushållningssällskapet, HS Konsult, Västerås
Lars Danielsson, Hushållningssällskapet, HS Konsult, Uppsala
Niclas Sjöholm, Växtråd, Svenska Lantmännen, Enköping
Andreas Öhrman, Växtråd, Svenska Lantmännen, Enköping
Henrik Bergman, Hushållningssällskapet, HS Konsult, Dalarna-Gävleborg
Emma Vendell, Svenska Foder
Per Widén, Statens Jordbruksverk, Uppsala
Katarina Börling, Statens Jordbruksverk, Uppsala
Anders Karlsson, Statens Jordbruksverk, Uppsala
Marcus Eriksson, Hushållningssällskapet, HS Konsult, Uppsala

 
Övriga områden
Försök i Väst
Östra Sverigeförsöken
Tillbaka