Mellansvenska försökssamarbetet

Mellansvenska försökssamarbetet utgörs av tre regionala försöksregioner,
Östra SverigeFörsöken, SVEA-försöken och Försök i Väst. Detta samarbete
startade år 2000 med samplanering av försök och en gemensam försöksrapport
som sammanfattar aktuella försöksresultat varje år. Inom ramen för
Sverigeförsöken samplaneras entor del av verksamheten även med Skåneförsöken
och Animaliebältet som ger ut egna försöksrapporter.
Verksamhetsidé och syfte
Fältförsöken utgör en viktig del i utvecklingen av svensk växtodling och skall ge aktuellt
beslutsunderlag för lantbrukare och för produktionsteknisk rådgivning. Syftet med samordning
av de regionala försöksorganisationerna är att uppnå en hög effektivitet av samlade resurser
från alla intressenter av basfinansiering och även tillkommande finansiering från deltagande
företag. Den regionala organisationen skall tillgodose behoven inom varje verksamhetsområde
och ämnesgrupperna på riksnivå skall samordna försök och planläggning så lång som är möjligt
mellan regionerna.
Finansiering av Sverigeförsöken
Huvuddelen av basfinansieringen för de regionala försöken utgörs numera av sökta medel från
Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF. Medel till detta liksom till övrig lantbruksforskning tas ut på
handel med spannmål och förnödenheter och utgörs även av återförda skatter på gödsel och
växtskyddsmedel. Parallellt med detta finns den ursprungliga modellen med insamling av medel
direkt från handeln baserat på omsättning och även en del från Hushållningssällskapen som båda
är av mindre omfattning jämfört med tidigare. Basfinansieringen fördelas till regionerna baserat
på växtodlingens omfattning enligt en fastställd fördelningsnyckel. Därutöver ingår
beställningar från företag och organisationer i försök med framförallt provningskaraktär.
 
Basfinansiärer för Mellansvenska försöksverksamheten inom Sverigeförsöken 2009

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF
AB Strängnäs Valskvarn
Forsbecks AB
Bröderna Berner Handels AB /Gullviks
Kastellgårdens Lantbruksprodukter AB
Lovangsgruppens Handelshus AB
Roséns Skaraborg
Svenska Foder AB
Svenska Lantmännen ek för
Varaslättens Lagerhus

Hushållningssällskapen:
Stockholm-Uppsala-Södermanland
Östergötland
Sjuhärad
Väst
Skaraborg
Värmland
Örebro, Prytz donationsfond
Västmanland
Dalarna-Gävleborg

Inom varje region tillkommer dessutom medel från förnödenhetsföretag genom köp av led för
sina produkter samt vissa köp av led från Jordbruksverket beträffande växtskydd och växtnäring.

 
Organisation och verksamhet
Varje region har en egen försökskommitté vars uppgift är att kartlägga behovet av försök och prioritera inom regionens befintliga
resurser. Till dessa kommittéer kan önskemål och frågeställningar om växtodlingsfrågor lämnas. På ämnesnivå finns rikstäckande
grupper som hanterar gemensamma försöksfrågor för alla regioner. Forskare vid SLU är ordförande och regionansvariga vid
Hushållningssällskapen är sekreterare i de åtta ämneskommittéerna. Dessa ämneskommittéer är öppna för alla intresserade deltagare
och kallelser till möten och protokoll och övrig information om fältförsöksverksamheten kan hämtas på www.ffe.slu.se. Vid Sveriges
Lantbruksuniversitet, SLU, finns Fältforsk som tillhandahåller kompetens och samordning när det gäller fältkort, resultatredovisning,
datahantering och statistik.
 
Resultathantering och publicering
Resultaten sammanfattas i en tryckt försöksrapport för Mellansverige. Rapporten tillhandahålls av handeln och Hushållningssällskapen.
Enskilda försöksresultat, sammanställningar, rapporter och övrig information om regionala försök finns att hämta på Fältforsk hemsida
www.ffe.slu.se.
 
Styrelsen med ansvar för verksamheten inom Sverigeförsöken

Ordförande, Ulf Ohlsson, Animaliebältet
Sekreterare: Anna-Karin Krijger, Försök i Väst
Lennart Johansson, Östra Sverigeförsöken
Anders Eriksson, SVEA försöken
Per-Göran Andersson, Skåneförsöken
Erik Ekre, Animaliebältet

 
Styrgruppen med ansvar för finansiering av Sverigeförsöken
Vilande under nuvarande finansieringsmodell
 
Försöksregioner
SVEA-försöken
Försök i Väst
Östra Sverigeförsöken
Tillbaka