<%@ Language=VBScript %> <% Response.Expires = -1 Response.AddHeader "Cache-Control", "no-cache" Response.AddHeader "Pragma", "no-cache" %>

Försöksrapport 2001
Mellansvenska Försökssamarbetet
Hem till: FIV, ÖSF, Sveaförsöken

Nedanstående länkar är utdrag i pdf-format från årets försöksrapport. För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator.
Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Årsmånsbeskrivning och väder

Jordbearbetning

Sorter, odlingsteknik

Reducerad jordbearbetning, förfrukt och svampbehandling

Höstvete

Jordbearbetningssystem

Kvävegödsling av olika sorters höstvete

Kompletteringssådd i slåttervall

Kvävegödsling av olika sorter

Packnings- och slitskador i vitklöver/gräsvallar

Höstråg

Vår- eller höstplöjning på olika jordarter?

Rågvete

Höstkorn

Växtnäring

Vårvete

Gödsling med ekogödselmedel

Vårvetesorter och kvävestrategi

Gödsling med fosfor i såraden

Vårkorn

Gödslingssystem för maltkorn

Korn (tidiga sorter)

Kalkningsmedlens effektivitet

Kornsorter och kvävegödsling

Koppargödsling i stråsäd på kopparfattig mark

Havre

Kvävestrategi i höstvete

Havre (tidiga sorter)

Kvävestrategi i höstvete, SVEA-försöken

Ärter

Kvävestrategi för vårraps Förgroning av matpotatis
Förfruktseffekter av ärter och åkerböna Sortförsök matpotatis, två kvävenivåer
Tilläggsgödsling med fosfor och mikronäring i potatis

Växtskydd

Ogräs

Axgångsbehandling i höstvete
Inledning Stråknäckare i höstvete
Höst- och vårbehandling mot åkerven och
örtogräs i höstvete
Höstvetesorter - effekter av kväve och fungicid

Bekämpning av vetedvärgsjuka

Höst- och vårbehandling mot örtogräs i höstvete Såtidpunktsförsök med insektsbekämpning i höstvete
Vårbehandling mot örtogräs i höstvete Svampsjukdomar i vårvete
Bekämpning av örtogräs i vårkorn Bekämpning av svamp och insekter i rågvete
Bekämpning av örtogräs i havre Bekämpning av svamp och insekter i hybridråg
Bekämpning av örtogräs i ärter Svampsjukdomar i maltkorn
Bekämpning av örtogräs i lin Kvalitetsodling av havre
Bekämpning av örtogräs vid fånggrödeinsådd i höstvete Bekämpning av minerarfluga i havre
Preparatprovning mot fritfluga i havre

Vall, Grovfoder

Bekämpning av rapsbaggar i våroljeväxter
Effekt av höstspridd flytgödsel i vall Bekämpning av skadeinsekter i potatis
Sen rödklöver i vallar med 2 skördar Flytande betning mot Rhizoctonia
Skördetidsprognoser inför andraskörden
Anläggning av slåttervall i höstsäd
Högkvalitativ, uthållig och högavkastande vall
Vallfröblandningar i två- och treskördesystem
Vit- och rödklöver i två- och treskördesystem
Kemisk bekämpning av örtogräs i vallinsådd med
vitklöver och ängssvingel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besöksräknare